Tax-free shopping! Use code: Holiday21 to receive 21% discount.

Tax-free shopping! Use code: Holiday21 to receive 21% discount.


Algemene voorwaarden

De algemene webshop voorwaarden kunt u hier downloaden//static.webshopapp.com/shops/142070/files/066842708/algemene-webshop-voorwaarden-lavertu.docx

 

Algemene voorwaarden Lavertu

 

Artikel 1              Definitiebepaling

1.       Lavertu: onderdeel van Fresa Cosmetics, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Industrieweg 5C, 5262GJ te Vught, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 16049444.

2.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lavertu georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

3.       Overeenkomst: de tussen de koper en Lavertu tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

4.       Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5.       Koper: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Lavertu een overeenkomst op afstand sluit.

6.       Product(en): in het kader van de overeenkomst door Lavertu geleverde cosmetica.

7.       Herroepingsrecht: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde producten te ontbinden.

8.       Website: www.lavertu.nl.

Artikel 2              Identiteit van Lavertu Kvk 16049444

Lavertu:

Postbus 2118

5260CC Vught

 

E-mailadres: [email protected]

Telefoon: 073-6564010

 

BTW-identificatienummer: NL007480593B01

 

Artikel 3              Algemene bepalingen

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Lavertu en de koper.

2.       De tekst van deze algemene voorwaarden wordt, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4              Het aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst

1.       Voor de inzage in het aanbod en het sluiten van de overeenkomst is registratie op de website vereist. De potentiële koper staat ervoor in dat alle door hem opgegeven persoonsgegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt.

2.       Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.       Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

4.       Het gebruik van afbeeldingen op de website is zodanig dat dit een waarheidsgetrouwe weergave biedt van het aanbod.

5.       Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Lavertu niet.

6.       De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door Lavertu onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden. Gedurende de periode dat de ontvangst van de bestelling nog niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden.

7.       De door Lavertu langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Lavertu is verzonden.

Artikel 5              Herroepingsrecht consumenten

1.       De koop op afstand tussen de consument en Lavertu kan door de consument, gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.

2.       De consument die gebruik maakt van het recht als bedoeld in het vorige lid, kan de koop op afstand ontbinden overeenkomstig de door Lavertu verstrekte instructies.

3.       Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht dient het product onbeschadigd, in de originele staat en verpakking aan Lavertu te retourneren.

4.       Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering voor zijn rekening.

5.       Indien de consument, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, reeds een betaling heeft verricht zal Lavertu dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de producten door Lavertu zijn ontvangen, retourneren.

Artikel 6              Prijzen en betaling

1.       Voordat de koop op opstand wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.

2.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.       Op de website vermelde tarieven zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van eventuele bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.       De koper die vooruit betaalt kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling indien de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.

5.       Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Lavertu.

6.       Indien tijdige betaling achterwege blijft is de koper van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de koper wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.

7.       Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de koper in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 7              Uitvoering en levering

1.       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven afleveradres.

2.       Lavertu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.

3.       Lavertu is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

4.       Lavertu zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. In het aanbod vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal Lavertu de koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.

5.       Lavertu behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.

6.       Het risico van verlies of schade aan de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

Artikel 8              Conformiteit

1.       Lavertu staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.

2.       Indien een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Lavertu het product binnen redelijke termijn vervangen, tenzij het voor de koper ten tijde van de levering kenbaar was of kenbaar behoorde te zijn dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordde en hij het product in gebruik heeft genomen.

Artikel 9              Aansprakelijkheid

1.       Lavertu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist gebruik en verkeerde toepassing van de geleverde producten, alsmede voor schade die anderszins niet aan Lavertu kan worden toegerekend.

2.       Lavertu is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

·         de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

·         de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lavertu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lavertu toegerekend kunnen worden;

·         redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3.       Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Lavertu te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de koper aan Lavertu voor het product betaalde prijs, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10            Klachten

1.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Lavertu.

2.       Bij Lavertu ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord.

3.       Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11            Slotbepalingen

1.       Op elke overeenkomst tussen de koper en Lavertu is Nederlands recht van toepassing.

2.       Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.       Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter hand is gesteld.

4.       De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »